Arany János EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 64.Középfokú oktatás-nevelés

 

A szakiskolai képzés szerkezete

 

 

 

I.    Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskolai képzés szerkezete

 

Az enyhén értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskolák egy kötelező 9/E jelű előkészítő évfolyamból, és arra épülő két évfolyamos (9-10. évfolyam) OKJ szerinti részszakképesítés oktatását célul kitűző szakaszból épül fel.

 

A kötelező 9/E előkészítő évfolyam célja és feladata

A kötelező előkészítő évfolyamon az előzetes tudások megerősítése és tovább építése, alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba. Megvalósul a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknak is fel kell készülniük a munkavállalásra, a változások kezelésére és a későbbi tanulásra is. Kompetenciákkal a társadalmi integráció, az önálló életvezetés és a felnőttkori munkaerő-piaci helytállás érdekében nekik is rendelkezniük kell. A valamiben kompetens fiatal tudja, hogy adott esetben mit kell tennie; tudása van róla, képes megtenni; kialakult a megfelelő képessége, és meg is akarja tenni, mert megfelelő attitűddel rendelkezik.

Feladatunk biztosítani az enyhén értelmi fogyatékos, alapfokú iskolai tanulmányaikat befejezett tanulók általános tudásának elmélyítését, illetve szinten tartását, a közismereti órákon a szociális kompetenciák fejlesztését, a személyes jártasságnak, a problémákkal való megbirkózás képességének erősítését célzó tanulási környezetet, a tevékenységközpontú tanulásszervezést. A tanulásban akadályozott és speciális gyógypedagógiai megsegítésre szoruló tanulók pályaválasztásának és szakmai képzésének megsegítése, társadalmi beilleszkedésük támogatása, önálló életvitelre nevelés.

A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában megszerzett általános műveltséget, feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket.

Kiemelt cél a tanulók önállóságának fejlesztése, érdeklődésének felkeltése a szakmák iránt. Egyéni képességeik, lehetőségeik alapos fejlesztése. A 9/E évfolyamon a megismerés, mint önismeret és szakma ismeret a meghatározó, mely előkészítő jellegű és szakmacsoportos blokkokban történik. Biztosítva ezáltal a késõbbi átjárhatóságot a rokon szakmák között, egyben megalapozva az életen át tartó tanulás igényét. A tanulók a 9/E évfolyamon sajátítják el a konkrét szakmák alapozó ismereteit a könnyűipar, agrár-, és élelmiszeripar szakterületek körében. A szakmai alapozó ismeretek oktatása keretében már a késõbbi szakterület általános szakmai ismereteinek nyújtása, készségek, képességek fejlesztése folyik, a tanuló képességeinek, személyiségállapotának függvényében. Megtörténik a szakképzéssel, a foglalkoztatási rendszerrel kapcsolatos információk átadása.

Célcsoport

A tanulásban akadályozott, 8 általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkező sajátos nevelési igényű fiatalok felkészítése a szakma tanulására az előkészítő 9/E évfolyamon. A beiskolázott tanulók elsősorban Csorna városából és Rábaköz térségéből kerülnek ki.

A továbbtanulást szabályozó dokumentumok a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről és a 150/2012.(VII.6.) Kormányrendelet, továbbá a 20/2012.(VII. 31.) EMMI rendelet. A középfokú iskolába történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai szerint történik a beiskolázás.

 

Színtere:

Az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda Általános Iskola, Speciális Szakiskola tanórai és tanórán kívüli és gyakorlati foglalkozásai.

 

 

Szakképzési évfolyamok

 

A 9.-10. évfolyamokon a szakmai felkészítéssel és a munkába állással kapcsolatos nevelési feladatokat helyeztük előtérbe.

 

Célcsoport:

A többségi középfokú szakképző iskolában tanulókkal fogyatékosságuk miatt együtt-haladásra képtelen fiatalok számára a 9/E előkészítő évfolyamot végzettek és (vagy) az alapoktatást eredményesen befejezett 16. életévüket betöltött tanulók szakmaszerzése. E szakasz a szakmai felkészítésen át az önálló életkezdést hangsúlyozó nevelési, képzési szintér.

A szakmai vizsga eredményes teljesítése érdekében differenciált segítséget kell nyújtani a szakmai ismeretek elsajátításához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészítéshez.

A szakmai képzés elméleti előkészítése az iskola tárgyi és személyi feltételrendszerére alapozottan, míg a gyakorlati képzést részben iskolai tanműhelyben, részben a munka világához közeli célszerű megvalósítani.

Törekedni kell a szakma megszerzése utáni első munkahelyhez jutás lehetőségének megteremtésére azáltal, hogy a gyakorlati képzés helyszíne a lehető legközelebb legyen a tanuló lakóhelyéhez. A sajátos nevelési igényű fiatalok felkészítése az egész életen át tartó tanulásra, a munkaerőpiacon való eredményes részvételre, a sikeres munkaerőpiaci és társadalmi integrációra.

A beiskolázott tanulók elsősorban Csorna városából és Rábaköz térségéből kerülnek ki.

A továbbtanulást szabályozó dokumentumok a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről és a 150/2012.(VII.6.) Kormányrendelet, továbbá a 20/2012.(VII. 31.) EMMI rendelet 13. A középfokú iskolába történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai szerint történik a beiskolázás.

 

Színtere:

Az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola tanórai és tanórán kívüli foglalkozásai.

 

Célok és feladatok

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók közismereti oktatásának a speciális szakiskolai képzésben kiemelt célja támogatni a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását és a sikeres szakmai vizsgára való felkészülést, gyakorlási-kipróbálási lehetőséget adni a társadalmi beilleszkedés, az önálló életvezetési technikák, a társadalmi cselekvőképesség, a személyiségstruktúra megszilárdítására.

Ebben a szakaszban az előzetes tudások megerősítése és tovább építése, alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba. Megvalósul a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása a szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése.

A pedagógus feladata biztosítani az enyhén értelmi fogyatékos, alapfokú iskolai tanulmányaikat befejezett tanulók általános tudásának elmélyítését, illetve szinten tartását, a közismereti órákon a szociális kompetenciák fejlesztését, a személyes jártasság, a problémákkal való megbirkózás képességének erősítését célzó tanulási környezetet, a tevékenységközpontú tanulásszervezést.

A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában megszerzett általános műveltségeket, feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket.

A szakiskolai képzés gyakorlási – kipróbálási lehetőséget teremt a társadalmi normáknak megfelelő életmód, életvitel szervezéséhez, vezetéséhez. Támogatja a személyiség komplex, harmonikus fejlődését, az önismeret, az önbizalom és megfelelő önértékelés megerősödését, segíti a kognitív funkciók, az érzékelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás további fejlődését, teret enged a helyes és kívánatos társas kapcsolatok, viselkedési normák, szociális interakciók gyakorlásának.

A tantárgyi struktúra igazodik az értelmi fogyatékosságból adódó nevelhetőség, oktathatóság, képezhetőség sajátosságaihoz. Ennek lényeges eleme, hogy integrált természetismeret tantárgyat tartalmaz; a kompetenciák fejlesztésében megkülönböztetett figyelmet fordít a személyes, a szociális, a kommunikációs és az életvezetési kompetenciákra; és minden tananyagtartalmat a gyakorlati életben előforduló problémák, helyzetek megoldásához kapcsol.

 

 

Intézményünkben oktatott OKJ-s szakmák (részszakképesítések):

 

Az oktatott OKJ-s képzések tanulásban akadályozottak részére:

-          OKJ 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás

-          OKJ 21 622 02 Parkgondozó 

 

Sütőipari és gyorspékségi munkás részszakképesítés

 

Elméleti és elmélet igényes gyakorlati képzés színtere:

 

Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Arany János úti épülete, tanórai foglalkozások.

 

Gyakorlati képzés színhelye:

Ceres Sütőipari Kft. Üzeme, és a tanulók lakóhelyéhez közeli kisebb sütőipari vállalkozások üzemei. A nyári gyakorlat a törvényben előírtak alapján történik.

 

Üzemlátogatások színhelyei:

-          Malmok, kereskedelmi egységek.

 

Célok

-          A szakképesítés munkaterülethez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.

-          A feladat ellátásához szükséges tulajdonságok kialakítása – szakmai ismeret, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák.

-          A képesítés birtokában legyen alkalmas az alapvető sütőipari termékek gyártástechnológiai műveleteinek manuális elvégzésére.

-          Legyen képes a gépek üzemeltetésére, az üzemelés során fellépő üzemzavarok felismerésére.

-          Ismerje a higiéniai és munkavédelmi előírásokat, váljon alkalmassá azok betartására.

-          Tevékenységével segítse elő az élelmiszerekkel szembeni mennyiségi, minőségi, és higiéniai követelmények és szabványok betartását.

-          A tanulásban alakuljon ki az élelmiszert előállító személy felelősségtudata, pontosan tartsa be a technológiai utasításokat.

-          Munkahelyi, társadalmi beilleszkedés.

-          Önálló munkavállalóvá válás, munkára nevelés.

-          Felkészítés az önálló életkezdésre, és egyéni életvitelének kialakítására.

 

Módszerei:

Példamutatás, beszélgetés, előadás, szemléltetés, bemutatás, vita, problémafelvetés és megoldás.

 

Eszközei:

Pedagógiai: Írásbeli, szóbeli dicséret. Jutalom, elismerés, kritika, figyelmeztetés.

Gyakorlati: Szakma műveléséhez szükséges szerszámok, eszközök, prospektusok szakmai újságok kiállítások megtekintése, táblavázlatok, jegyzetek.

 

 

 

Parkgondozó részszakképesítés

 

Elméleti és elmélet igényes gyakorlati képzés színtere:

Arany János EGYMI Arany János úti épülete, tanórai foglalkozások.

 

Gyakorlati képzés színhelye:

Csorna városának parkjai, terei, illetve külső gyakorlati helyek igénybevétele mindig az aktuális társadalmi környezethez igazodva. (közép, kisvállalkozások)

- Szakképzett szakoktatók irányításával. A nyári gyakorlat a törvényben előírtak alapján történik.

 

Célok:

-          A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.

-          Sajátítsa el a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat, szakmai ismeretek, szakmai készségek, képessége, személyes, társas és módszerkompetenciák.

-          A közterületek, parkok házi és hétvégi kertek, temetők gondozási, ápolási teendőinek elvégzésére alkalmas munkások képzése.

-          Kitartó munkára, esztétikai igényességre, közösségi alkalmazkodásra, kommunikációra nevelés.

-          Olyan munkások képzése, akik alapfokon ismerik a kertek, parkok élő és élettelen alkotóelemeit, az alkalmazott növényanyag biológiai tulajdonságait.

-          Önállóan képesek kisebb munkák anyag és eszközszükségletének kiszámítására, tudatosan alkalmazzák elméleti ismereteiket munkavégzésük során.

-          Szakmai és gazdasági ismereteik lehetővé teszik, hogy vállalkozóként végezzenek zöldterületei, zöldfelületi fenntartási, ápolási munkákat, a természet- és környezetvédelem követelményeit betartva.

Feladata:

A sajátos nevelési igényű gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve megtanítani velük a szakma sajátos nyelvezetét, a szakmai fogásokat, személyes példamutatással átadni a gyakorlati a tapasztalatokat

 

Módszerei:

Bemutatás, megbeszélés, beszélgetés, elméleti és gyakorlati útmutatás.

 

Eszközei:

Pedagógiai: Szóbeli, írásbeli dicséret, jutalom, elismerés az osztály és az iskola nyilvánossága előtt.

Gyakorlati: Szakma műveléséhez szükséges szerszámok, eszközök.

 

A szakmai vizsgáztatás rendje

 

Szakmai tanulmányokat lezáró vizsgákat a módosított 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet és a 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásai szerint szervezzük meg.

 

Szakmai tanulmányokat lezáró vizsgák

 

Sütőipari és gyorspékségi munkás

Vizsgarészek:  - komplex szakmai vizsga

Megszerzett képesítés: Szakmai bizonyítvány

 

Parkgondozó

Vizsgarészek:              - komplex szakmai vizsga

Megszerzett képesítés: Szakmai bizonyítvány

 A készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás

 

A készségfejlesztő iskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, továbbá a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket.

A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből kettő közismereti képzést folytató évfolyam, kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam (gyakorlati évfolyam).

A közismereti oktatás a készségfejlesztő iskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti kerettantervre, gyakorlati évfolyamainak képzése a készségfejlesztő kerettantervekre épülő helyi tanterv alapján folyik.

Intézményünkben a Szövött-tárgy készítő szakma alapjainak megismerésére van lehetőség.

 

A KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 9-10. ÉVFOLYAMA

 

A készségfejlesztő iskola 9-10. közismereti évfolyamai az általános iskolai nevelés-oktatás koncepcionális folytatása. A nevelés-oktatás célja az általános iskolában elsajátított életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a gyengébb vagy sérült funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása. A tanuló megismeri a gyakorlati évfolyamok munkatevékenységeit, felkészül a gyakorlati ismeretek és tevékenységek elsajátításának megkezdésére. A képzés során a tanuló megismeri, fokozatosan magáévá teszi és elfogadja a reális, képességeit, érdeklődését, lehetőségeit figyelembe vevő, számára elérhető életperspektívát, kialakítja életcéljait. Megismeri és alkalmazza a segítségkérés és elfogadás aktuális helyzethez szükséges formáit, társas kapcsolataiban és kommunikációjában kialakul a megfelelő önbizalomra épülő bátorság, a helyes önértékelésen alapuló közösségi magatartás. Az eltérő tanulási képességek miatt szükséges az egyéni megsegítés és bánásmód alkalmazása, folyamatosan szem előtt tartva a gyakorlati felkészítés eredményességének megalapozását. Különösen nagy hangsúlyt kell helyezni a gyakorlati tevékenységekkel és a munkavállalással kapcsolatosan a kommunikáció fejlesztésére a beszéd értése és a beszédprodukció, illetve alternatív kommunikációs eszközök területén egyaránt. A tevékenységek elsajátításának érdekében fontos a nagymozgásos fejlesztés a megfelelő állóképesség kialakulásához, a finommotoros koordináció fejlesztése a sikeres munka- és feladatvégzéshez. A készségfejlesztő iskola olyan nyitott szellemiségű, befogadó intézmény, amelyben minden tanuló számára lehetővé válik a képességeinek megfelelő ismeretek elsajátítása, a munkatevékenységekben rejlő sikerélmény biztosítása, az eltérő adottságok elfogadása és a tanulói közösség ösztönző erejének, lendületének kiaknázása.

 

A KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA 11-12. ÉVFOLYAMA

 

A készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás célja az egyéni sajátosságokhoz igazodóan a képességeknek és érdeklődésnek megfelelő gyakorlati tevékenységek kiválasztása, a minél teljesebb körű felkészítés az iskola utáni gyakorlati feladatok ellátására. Az évfolyamok közismereti tantárgyai a 9-10. évfolyamokon elért tudásra építenek, azt megerősítik a gyakorlati képzés céljainak és feladatainak függvényében. A képzés célja, hogy kialakítsa a tanulóban az igényt a felnőtt életben szükséges tevékenységek elsajátítása, ellátása és minél önállóbb gyakorlása iránt, támogassa a gyakorlati műhelyekben elengedhetetlen praktikus készségek, figyelem, fegyelem, motiváció, pontosság, türelem kialakulását. A képzés feladata a munkafolyamat ellátásának, a munkatevékenységeket támogató készségeknek tudatos, célorientált fejlesztése, a kitartás megalapozása. A képzés során törekedni kell az egyéni képességstruktúra feltérképezésére és minél teljesebb körű fejlesztésére az eltérő szükségletek alapján. A gyakorlati oktatás során szem előtt kell tartani a hétköznapi életben előforduló felhasználások bemutatását, a gyakorlatias elsajátítást, a tevékenységek szükségességének példáit a felnőtt életben előforduló helyzetekben. A képzés alatt minél több lehetőséget kell adni a szituációs helyzetekben történő megértésre, gyakorlásra. A készségfejlesztő iskola 11-12. évfolyamain a gyakorlati tevékenységek elméleti ismereteit, alapjait is a gyakorlatban, folyamatos bemutatás, ismétlés, gyakorlás keretében célszerű elsajátíttatni. Törekedni kell az egyéni különbségekből, sajátos nevelési igényből adódó tevékenységválasztásra és az egyéni életutak alakulásában szerepet játszó lehetőségek minél teljesebb körű felismertetésére és elfogadására. Kiemelt figyelmet kell fordítani a munkavégzéshez szükséges szociális készségek, kommunikáció, a közösségi magatartás, a kölcsönös segítés, a csapatszellem fejlesztésére. Mindezek eléréséhez fontos a tevékenykedésre, az aktív felnőtt életre ösztönző, cselekvéseken alapuló, a szellemi és fizikai aktivitásra ösztönző, motivált légkör megteremtése.

 

SZÖVÖTT-TÁRGY KÉSZÍTŐ

 

Célok

Olyan elméleti ismeretanyagot nyújtani és megtanítani, amelyek nélkülözhetetlenek a szövés gyakorlati munkafolyamatai során az adott feladatok közvetlen elvégzéséhez. 

A képességekhez mérten megtanulni minél önállóbban szőni és használati termékeket (terítő, tarisznya, párna, szőnyeg) előállítani.

Esztétikus munkadarabokat készíteni a megismert népi motívumok, szín- és mintaváltozatok felhasználásával.

Képessé válni a kitartó munkavégzésre, a hibák felismerésére és korrigálására.

 

Feladatok

Olyan korszerű elméleti és gyakorlati szakmai tudás, műveltség megalapozása és elsajátítása, amely hozzájárul a tanulók minőségi életviteléhez és támogatja a szabadidő hasznos eltöltését. A szövéshez szükséges textilipari nyersanyagok és eszközök megismerése, adekvát használatának gyakorlása és elsajátítása.

A képességek függvényében szövött használati tárgyak készítése, egyéni ötletek megvalósítása az alkotómunkában.

Alapvető tervezési ismeretek elsajátítása, az esztétikus mintázás, színhasználat gyakorlása 557 a szövött tárgyak készítése során.

Szövéstörténeti alapismeretek, népi motívumok, hagyományok megismerése, az esztétikai érzék fejlesztése és a népművészet iránti érdeklődés felkeltése.

A szövő munka szeretetére, feladattudatra, kitartó munkavégzésre és minél nagyobb önállóságra nevelés, kulturált munkahelyi viselkedési szokások kialakítása. A tevékenységek során felmerülő problémák hatékony megoldásának, kezelésének gyakorlása és megtanulása. A gyakorlati tevékenységek során használt eszközök körültekintő, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő alkalmazásának elsajátítása.