Arany János EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 64.

ALAPFOKÚ OKTATÁS


Csornán 1960/61-es tanévtõl kezdõdõen folyik a valamilyen problémával küszködõ gyerekekkel való szervezett pedagógiai foglalkozás. Az elsõ osztály 13 fõvel indult, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, amely a gyõri Kisegítõ Iskola kihelyezett osztálya volt.
1971/72-es tanévben a Széchenyi István Általános Iskola egyik épületében folyt az oktatás,
1974/75-ös tanévtõl már két kisegítõ osztály,
1977-tõl pedig négy tanuló csoport mûködött.
Több nevelõ, munka mellett tanult és szerzett felsõfokú képesítést kiegészítõ szakot a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán. A szakmai irányítást a megyei kisegítõ iskolák végezték. A kisegítõ osztályokban a tanulók nevelése, képzése speciális tantervi követelményekre épült.
1981. október1.-én a volt Járási Hivatal keleti szárnyán megkezdte mûködését az önálló Kisegítõ Iskola. Az igazgató dr. Légrády Gáborné gyógypedagógus tanár lett. A nevelõtestületben 8 fõ dolgozott, a tanulók létszáma 59 fõ volt. Döntõen javultak az iskola személyi és tárgyi feltételei. 1981.-ben a Kossuth Lajos utcai óvodában elõkészítõ osztály kezdte meg mûködését. A nyolcadik osztályt végzettek a dolgozók általános iskolájában tanultak tovább. 1987.-ben a Városi Tanács a volt Arany János utcai bölcsödét átalakította, bõvítette, és ide költözött az iskola. Dr. Légrádi Gáborné nyugdíjba vonulása után Gaál Ferenc gyógypedagógiai tanár vette át az iskolavezetést. 1987.-tõl indult dyslexia prevenciós olvasástanítás. A tanulólétszám további növekedése felvetette a gyermekek elhelyezési gondjait. Három épületben végezték a fejlesztõ és szakképzõ munkát. Az 1992/93.-as tanévben egy csoporttal indult az értelmileg akadályozott tanulók részére a munkára felkészítõ tagozat, amely a Közoktatási Törvény módosításával Készségfejlesztõ Speciális Szakiskolaként mûködik.
Csorna Város Önkormányzata 1994. évi döntése alapján az 1994/95.-ös tanévtõl iskolánkban Speciális Szakiskola is mûködik a tanulásban akadályozott, általános iskolát végzett fiatalok szakmatanulása érdekében. E döntés alapján a fémtömegcikk-gyártósori lakatos, valamint a háztartási ismeretek – konyhai kisegítõ szakon. Az 1993/94-es tanévben a korai fejlesztéssel kiteljesedett az iskola szakmai programja.
Az önállóvá válás évétõl számolva a tanulólétszám gyakorlatilag háromszorosára emelkedett. Mintegy 28 helyrõl jártak be a gyerekek és az iskola népességének 50 %-a a környezõ falvakban lakott. A gyermekfelügyelõ várta õket a buszpályaudvaron és délután ugyancsak kísérettel mentek a buszhoz. 1997-ben az intézmény vezetése Boda Imréné gyógypedagógiai tanár kezébe került. Bõvültek a gyermekek számára a délutáni foglalkozási lehetõségek a szakkörök keretében. (pl. színjátszó, rajz, matematika szakkör, énekkar és mentálhigiéné foglalkozás a rászorulók számára)
A Szakképzési törvényt követõen bevezetésre kerültek az OKJ-s vizsgák letétele. Választható szakmák: fémtömegcikk-gyártó, szõnyegszövõ, varrómunkás, sütõipari munkás.
1998-ban kidolgozásra került a Pedagógiai Program.
A tanulólétszám emelkedése maga után vonta a teremhiánnyal kapcsolatos problémákat, melyek évekig kísérték a gyerekek, pedagógusok életét.
A szakmát tanuló szakiskolások az Erzsébet királyné úton kaptak egy régi épületet a nevelés-oktatás céljára. A legmostohább körülmények között a foglalkoztató csoportok voltak, õk szinte évrõl-évre vándoroltak.
2000. szeptemberétõl a Csornai Hunyadi János Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola épület pincéjében kialakított termekben töltötték napjaikat dohos, vizes falak között. A következõ évben nyílt lehetõség egy volt óvodai épület bérbe vételére, itt viszonylag jobb körülményeknek örvendhettek.
A korai fejlesztõ csoport a zeneiskola épületében mûködött.
2001. június 29.-én az addig Csorna Város Önkormányzata által fenntartott Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola képviselõtestületi határozattal a megyéhez került.
A csornai iskola vezetését 2002. augusztusától Lechner Aranka gyógypedagógiai tanár vette át, aki közel 24 éve dogozik az intézményben.
A tanulólétszám évrõl-évre emelkedést mutatott. Az utóbb bérelt épületek is szûkösnek bizonyultak.
2003. november 20.-ig mintegy 200 diák négy épületben töltötte napjait: az Arany János, Erzsébet királyné, a Laky Döme, és a Thököly utcában.
Ezen épületek egy része igencsak nem felelt meg az optimális nevelési-oktatási körülményeknek. Az intézményt fenntartó Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat egy új iskolai épület beruházásához pályázatot nyert.
A régi épületek lebontása miatt 2002. november 21-22.-én megtörtént az iskola mind a négy pontjáról az elköltözés. A diákok ettõl kezdve ideiglenesen a volt Határõrlaktanya parancsnoki épületében tanultak. 2004. március 02.-án délelõtt ünnepélyesen átadták az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola Erzsébet királyné és Arany János utcai új épületeit.
Az európai színvonalnak megfelelõ az építmény. (küszöbmentes bejárók, széles folyosók, lift, kapaszkodók) A gyerekek most már a kor követelményeinek megfelelõ körülmények között gyarapíthatják tudásukat.

A 2002.-2003-as tanévtõl megalakultak iskolánkban a szakmai munkaközösségek
:
- Mûvészeti munkaközösség
- Reál munkaközösség
- Speciális szakiskolai munkaközösség
- Szakszolgálati munkaközösség

Több sikeresen elnyert pályázat eredményeképpen, gazdagíthattuk intézményünk tárgyi eszközeit, berendezéseit. Elkészült a tankonyha, orvosi szoba, a számítógépes park kibõvült. A tantermek többsége rendelkezik televízióval, Videóval, DVD lejátszóval, magnóval. A könyvtár hanganyagát is gyarapítottuk.
Iskolánk tanulóinak lehetõségük van néptánc oktatáson, szakkörökön (sport, báb, kézmûves, énekkar) részt venni. Intézményünk széleskörû kapcsolatrendszerrel mûködik, a mi és a hozzánk hasonló intézményekben kerülnek megrendezésre a versenyek. Szoros a kapcsolat a szülõkkel a Civil Szervezettekkel. Nem utolsósorban több nemzetközi kapcsolatunk van, ami lehetõséget nyújt tanulóinknak a külföldi országok (Ausztria, Németország, Lengyelország, Anglia) megismerésére, az utazásra.
A 2005/2006-os tanévtõl iskolánkon belül óvodai csoport is létesült.
Ez a bõvítés szükségessé tette intézményünk névváltoztatását.
2005. júniusától iskolánk új nevet kapott: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat

Az óvodai tagozat a sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai gondozásával, nevelésével, fejlesztésével és korrekciójával foglalkozik. Az óvodai csoport napközi otthonos szervezési formában mûködik egy gyógypedagógus óvónõ és két gyógypedagógiai asszisztens irányításával.
Óvodánkba a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata és javaslata alapján kerülnek a gyermekek.
Beiskolázási körzetünk: Csorna és környéke.
Az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert az egyes gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. Az egyéni foglalkozások (korrekció) mellett irányított egyéni foglalkozások és csoportos foglalkozások keretein belül dolgoznak.
A nevelésben a rendszeresség, következetesség és a fokozatosság (a kis lépésekben haladás) elve érvényesül. A speciális nevelés, a sérülés specifikus fejlesztés, a korrekció-az adott gyermek képességei, tulajdonságai alapján-a meglévõ ép funkciókra épít.

2007-ben az intézmény új nevet kapott:
Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó

Az intézményben mûködõ pedagógiai modulok 2013. szeptember 01.-ig

I. Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó

A) Pedagógiai Szakszolgálat
- Korai fejlesztés (0 – 5 év korig)
- Logopédiai ellátás (A Fenntartó által köttetett a mindenkor érvényben lévõ Együttmûködési Megállapodás alapján, Csorna városában, és a Rábaköz településein)
- Gyógytestnevelés

B) Nevelési tanácsadó ­
-Pszichológiai vizsgálatok ­
-Nevelési tanácsadás ­
-Hallásfejlesztés ­
-Nyelv- és beszédfejlesztés ­
-Alapozó terápia ­
-Drámapedagógia ­
-Pszichodráma ­
-Mentálhigiénés foglalkozás ­
-Mozgásnevelés


II. Óvodai nevelés
Az óvodai tagozat a sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai gondozásával, nevelésével, fejlesztésével és korrekciójával foglalkozik. Óvodánkba a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata és javaslata alapján kerülnek a gyermekek.


III. Alapfokú oktatás-nevelés
Elsõ szakasz (tanulásban akadályozottak 1. – 4. osztályig)
·
Bevezetõ szakasz 1-2. évfolyam ·
Kezdõ szakasz: 3-4. évfolyam

Második szakasz (tanulásban akadályozottak 5 – 8. osztályig) ·
Alapozó szakasz 5-6. évfolyam ·
Fejlesztõ szakasz 7-8. évfolyam

Elsõ szakasz (értelmileg akadályozottak 1. – 4. csoportig) ·
Bevezetõ szakasz: 1-2. évfolyam ·
Kezdõ szakasz: 3-4. évfolyam

Második szakasz (értelmileg akadályozottak 5. – 8. csoportig) ·
Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam ·
Fejlesztõ szakasz: 7-8. évfolyam

Napközi, tanulószobai ellátás, szervezett iskolai étkeztetés

Tanórán kívüli foglalkozások, szabadidõs tevékenység


IV. Középfokú oktatás-nevelés Pályaorientációs képzés (tanulásban akadályozottak: 25 éves korig)
A megszilárdító szakasz (9-10. osztály): feladatai elsõsorban a pályaorientáció és a pályaválasztás köré csoportosulnak.
A szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakasz (11-12. osztályok) a szakmai felkészítéssel és a munkába állással kapcsolatos nevelési feladatokat helyeztük elõtérbe.

Intézményünkben oktatott OKJ-s szakmák tanulásban akadályozottak részére:
- Varrómunkás
- Lakástextil varró, javító
- Szõnyegszövõ
- Sütõipari munkás
- Parkgondozó
- Dísznövénytermesztõ

Készségfejlesztõ Speciális Szakiskolai oktatás (értelmileg akadályozottak részére 25 éves korig)
Pályaorientációs képzés önálló életre való felkészítés, szociális beilleszkedés megvalósítása (9-10. évfolyam)

Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakasz:
Az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állát lehetõvé tevõ egyszerû betanulást igénylõ munkafolyamatok, elsajátítását nyújtó képzés, az értelmileg akadályozott 9.- 10. évfolyamot befejezett tanulók elsõsorban Csorna város körzetébõl és a Rábaköz településeirõl.

Oktatott modulok
1. Szõnyegszövõ szakma alapjainak megismertetése
2. Dísznövénytermesztõ szakma alapjainak megismertetése
3. Konyhai munka, konyhai kisegítõ szakma alapjainak megismertetése
4 Parkápoló szakma alapjainak megismertetése
2013. szeptember 01.-től az Iskolák, a Pedagógiai Szakszolgálatok, és az EGYMI-k működésének törvényi szabályozása miatt nagy változás történt intézményünk életében.

A 2013/2014. tanévtől az Arany János EGYMI csak közoktatási feladatokat, kiegészítve az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésével, a Győr- Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csornai Tagintézménye pedig Szakszolgálati és Szakértői Bizottsági feladatokat látott/ lát el. Mid ezt egy épületben, az Arany János EGYMI Erzsébet királyné utcai épületében. Két külön intézmény. Két külön vezetővel. Az EGYMI vezetője továbbra is Lechner Aranka.


Az intézményben mûködõ pedagógiai modulok 2013. szeptember 01.-től

I.                  ÓVODAI NEVELÉS

Az óvodai tagozat a sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai gondozásával, nevelésével, fejlesztésével és korrekciójával foglalkozik. Az óvodai csoport napközi otthonos szervezési formában mûködik egy gyógypedagógus óvónõ és egy gyógypedagógiai asszisztens irányításával. Óvodánkba a Győr- Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhely intézményében működő Szakértői Bizottság vizsgálata és javaslata alapján kerülnek a gyermekek. Beiskolázási körzetünk: a Csornai és a Kapuvári Járás, de a megye területéről is helyezhetnek hozzánk gyermekeket

 

II.                ALAPFOKÚ OKTATÁS

Alapfokú nevelés-oktatás 1 – 8. osztályig

a.       Tanulásban akadályozottak (1.-8.)

b.      Fejlesztő nevelés-oktatás (súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatása)

c.       Értelmileg akadályozottak (1.-8.)

d.      Beszédfogyatékosok normál iskolai tanterv szerint (1.-4.)

e.       Az iskola tanulói részére napközis, tanulószobai ellátás és szervezett iskolai étkeztetés.

III.           KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

a.         Szakiskolában tanulásban akadályozottak részére

1.      Pályaorientációs képzés szakmai előkészítő 9.E. évfolyamon

2.      OKJ-s szakmai képzés 9. – 10. évfolyamon

-        Textiltermék-összeállító

-        Sütőipari és gyorspékségi munkás

-        Parkgondozó

b.         Készségfejlesztő iskolai nevelés- oktatásban értelmileg akadályozottak számára

-        Szövött-tárgy készítőIV.            UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI ELLÁTÁS KERETÉBEN

Különleges bánásmódot igénylő integráltan oktatott SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása a Csornai Járás területén működő óvodákban, általános- és középiskolákban.

           Sérülésspecifikus ellátások

-          logopédiai ellátás az SNI-s tanulóknak

-          szurdopedagógiai ellátás SNI-s tanulóknak

-          pszichopedagógiai ellátás SNI-s tanulóknak

-          konduktív pedagógiai ellátás SNI-s tanulóknak

-          autista spektrum zavarral küzdő SNI-s tanulók ellátása

-        mentálhigiénés-foglalkozás az SNI-s tanulóknak

-        képzőművészeti terápia az SNI-s tanulóknak

-        mozgásnevelés az SNI-s tanulóknak

-        Ayres terápia az SNI-s tanulóknak


V.       NAPKÖZI, TANULÓSZOBAI ELLÁTÁS, SZERVEZETT GYERMEKÉTKEZTETÉS

A napközi, tanulószobai ellátásban szervezett iskolai étkeztetésben a szülõk írásbeli jelzése alapján minden általános iskolai és szakiskolai tanuló részt vehet. Feladatunk, a napköziben tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók szociális, kognitív képességeinek, az egész személyiségének fejlesztése. Az iskolai tanórai munka segítése gyakorlással, alkalmazással. A gyermek hátrányos helyzetébõl fakadó hátrányok csökkentése (érzelmi törõdés, odafigyelés…) A napközis és tanulószobai foglalkozás ideje alatt nyugodt, derûs légkör, megfelelõ hely, idõ biztosítása. Motiváció, kíváncsiság felkeltése- játékos tanulás, sikerélmény, dicséret, pozitív megerõsítés. Cselekedtetve tanulás, minél több érzékszerv bevonásával, valamint szabadidõs lehetõségek kínálása (pihenés, tanulás aránya).

 

VI.TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK

A nevelő-oktató munka mellett iskolánkban kiemelt feladat a szabadidős programok, iskolai kirándulások, mindenekelőtt az általános kultúrával kapcsolatos programok szervezése, az iskola falain belül és kívül egyaránt. A délutáni napközis foglalkozással párhuzamosan szervezzük e tevékenységet, ahol az iskolai könyvállomány mellett játékok, hangszerek, audovizuális eszközök, és megfelelő tér biztosítja a gyermekek komplex fejlődését, szabadidejük hasznos eltöltését. Minden gyermek rendelkezik olyan tulajdonsággal, olyan tevékenységgel, amelyben kitűnik társai közül. Különböző szakkörök, sportköri foglalkozás keretein belül próbáljuk tanulóinkat hozzásegíteni személyiségük kiteljesedéséhez, megmutatni számukra, hogy ők is értékesek.

2016 december 31.-ig a szakmai irányításért a KLIK Győri Tankerületi Központ, a működtetésért a KLIK Csornai Tankerületi Központ volt a felelős. 2017. január 1.-én ismét változás történt: szakmai, és gazdálkodási szempontból is a Soproni Tankerületi Központhoz kerültünk.

2016-tól intézményünk új neve: Arany János EGYMI, Óvoda, Általnos Iskola, Szakiskola.


.